onsdag, februari 07, 2007

Vi behöver alla bränslealternativ

Ett längre inslag i kvällens Rapport handlade om det ökande miljömedvetandet hos svenska bilister och problemen med den svenska bilparkens höga utsläpp. Vi kör långa sträckor i för stora bilar. Sedan i höstas har klimatförändringsfrågan blivit allmänt tankegods och många funderar på hur man kan bidra till en bättre miljö.

Men det finns också de som tar slår dubbelknut på sig själva för att hitta negativa vinklingar på alternativ till bensin- och dieseldrivna bilar. Förnybara bränslen – framför allt etanol – har blivit motorjournalisternas käraste hatobjekt. Etanolet är inte energieffektivt menar man. Det krävs alltför mycket fossila bränslen för att producera och det går inte att producera tillräckliga kvantiteter för att ersätta fossila bränslen. Allt detta är naturligtvis sant, frågan är bara om det är skäl nog att avfärda etanolet som ett intressant första alternativ till olja.

En av dem som intervjuades i Rapports inslag var Aftonbladets motorreporter Robert Collin. Han anförde ytterligare ett skäl till varför etanol skulle vara dåligt: det tillverkas under dåliga ekologiska och mänskliga förhållanden. Det är sant. Etanolet görs mestadels av sockerrör från Brasilien och de brasilianska sockerbaronerna är riktiga svin som skövlar marken och utnyttjar arbetarna. Frågan är – återigen – om det är skäl nog att avfärda bränslet i sig.

Jag har inte hört Collin ondgöra sig över den enorma miljöförstörelse som oljeutvinningen orsakar. För att inte tala om den korrumperade effekten olja har på länder som Nigeria, Ryssland, Angola, Irak och en hel massa andra. Uranbrytning är också mycket vanskligt för människa och miljö, liksom kolbrytning och vattenkraftsutbyggnad. Kort sagt, nästan all energiproduktion är förknippad med risker. Att den brasilianska sockerbetsodlingen sker under dåliga förhållanden har inget att göra med huruvida sockret görs om till etanol. Lösningen är högre krav på producenterna, inte mindre handel, precis som med de indiska textiltillverkarna.

Etanol kan inte ensamt ersätta olja som drivmedel. Det kan på sin höjd vara ett alternativ bland flera. Men i diskussionen om alternativa drivmedel verkar det bara finnas plats för ett åt gången. För tillfället är det el som är den balla lösningen. Plugin-bilar som laddas från elnätet kan visst vara ett utmärkt alternativ, men även den energin kommer någonstans ifrån. Om den kommer från solfångare eller vindkraftverk är det bra, om den kommer från kolkraft är det sämre. Flexibiliteten är den största fördelen med plugin. Men om energiomställningen inom transportsektorn ska lyckas har vi inte råd att avstå några alternativ, varken el eller etanol.

Kommentarer:
Grejen med skövling och arbetsförhållanden med etanol och i Brasilien är att man försörjer ett fåtal européer med bilbränsle till proset av stort lidande och förstörelse. Etanolet motsvarar inte en procent av oljan ens i Europa. Ta och 10000-faldiga det som sker i Brasilien så kanske du kommer *i närheten* av energin från den samlade oljeproduktionen. Jag vet inte exakta siffror, men din jämförelse med lidande faller platt. Uppumpande av olja ger inte samma lidande. Och inte en regnskog har huggits ned för oljans skull. (Det värsta är kanske att diktatorer i arabvärlden fått mycket pengar?
 
"... om energiomställningen inom transportsektorn ska lyckas har vi inte råd att avstå några alternativ, varken el eller etanol".

Detta är ett absolutistiskt och anti-rationalistiskt uttalande. Med samma logik har vi inte råd att avstå gengasdrift i stor skala, eftersom det är möjligt att föreslå den lösningen.

Man måste naturligtvis kalkylera kostnader och miljömässiga vinster/förluster för olika alternativ och välja de alternativ som ger bäst utbyte i miljömässig vinst. Mågot annat är både barockt och fullständigt vettläst samt i värsta fall ett cyniskt politiskt spel.

-

Du säger dig vara statsvetare. Har du läst ekonomi? Stycket nedan är en "oanvänd" del av en text som jag klippte bort i en större text, som jag ju kan "återanvända" i denna kommentar ;-) Värd att fundera lite kring, tror jag:

"Nu finns det även de som anser att en stor omställning från fossilbränslen är nödvändig för att oljan snart tar slut och för att undvika ekonomiska påfrestningar i världsekonomin. Argumentet att rädda ekonomin genom att frångå ekonomiska principer ter sig dock lite märklig. Förluster, såväl ekonomiskt som teknik/miljömässigt i att storskaligt binda upp sig till ickeoptimala lösningar (där etanol inte ens verkar gagna miljön), innebär knappast det långsiktigt bästa för vare sig ekonomi eller miljö. Om oljan sinar kommer den att öka i pris och då blir det förstås mycket lönsamt att satsa stora resurser på alternativa energikällor. Med ur ett miljöperspektiv anser jag att man ska lyssna på de forskare som beskriver total CO2-emission för olika bränslen (såsom Thorbjörn Rydberg i DN-länken ovan). Men att forska och experimentera med olika bränslen kan och ska vi naturligtvis alltid göra!
 
Magnus: Det har - vad jag vet - inte skövlats några betydande mängder regnskog för att göra plats åt sockerplantager i Brasilien. Plantagen är dåliga för miljön på andra sätt, framför allt har de en urlakande effekt på jorden, men odlingen sker mestadels långt söder om den brasilianska regnskogen. Däremot har över 5 000 kvadratkilometer regnskog i Ecuador skövlats av Chevron-Texaco för oljeutvinning.

Jag menar naturligtvis inte att man ska dumargumentera för energilösningar som inte är hållbara. Både etanol och biogas är ideala för lokal produktion och på lång sikt är det i Sverige och våra närområden som dessa bränslen borde produceras. Men för att detta ska ske måste det finnas distributionsnät och - inte minst - bilar som kan köra på alternativa drivmedel. Etanolimport från Brasilien är en tillfällig lösning.
 
Skicka en kommentar

<< Tillbaka